Skip to main content

‘Learning Beyond The Classroom In Macau’ by Jelda Year 9My favourite experience was to spend lots of time with my friends.  It was to have fun and also to have time for ourselves and to feel freedom.   Plus, I got to see the beautiful scenery of Macau. 


“Learning Beyond The Classroom” means to experience the daily life we would have when we grow up.  It helps us to take care of ourselves more and observe more of our surroundings.  Learning beyond the classroom provides us with challenging, exciting and different experiences to help us to 
learn. 
Jirapinya Bangkaew (Jelda) Year 9

Comments

Popular posts from this blog

วิธีการรับมือกลับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์  เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆรวมไปถึงการมีเอกลักษณ์ของตนเอง (Identity) การมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง (Independence) การรู้จักและควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีมโนธรรมที่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม (Conscience) ตลอดจนสามารถมีความรักความผูกพันกับเพื่อนและเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม (Intimacy) ซึ่งโดยส่วนมากแล้ววัยรุ่นสามารถผ่านกระบวนการนี้ไปได้ด้วยดี แต่อาจมีวัยรุ่นบางส่วนที่อาจเผชิญกับปัญหาการปรับตัวเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ ปัญหาด้านอารมณ์ ดังนั้นผู้ปกครองควรทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆในช่วงวัยนี้ ทั้งด้านอารมณ์ของวัยรุ่นที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว วู่วาม หงุดหงิดง่าย ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนเพศ สภาพร่างกายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อารมณ์ที่พบบ่อยคือ ความรู้สึกวิตกกังวล กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง อารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น พฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งกลัวความเป็นผู้ใหญ่ กลัวการรับผิดชอบ การยอมรับจากเพื่อน ความขัดแย้งในการมีอิสระและขอบเขตที่เหมาะสมกั…

Inspirational Heathfield Alumni: A Cabin Crew Who Rides A Bicycle to Endless Destinations

Phanatda Waerojruedee (Panda), 26, was one of the pupils who appeared in the spotlight at Heathfield Secondary music band shows.  Having previously shown her confidence and enjoyment in visual arts and playing the drums at school, she has now turned her interests to marathon bicycling and devotes her passion and vocation, to serve as a cabin crew member, at Bangkok Airways.

Phanatda is fun to be around.  She has always been diligent in new creative activities since young as she expressed that at Heathfield International School, “I enjoyed studying Visual Arts a lot. Every time when I studied this subject, I was so excited about what the teacher was going to assign us to do.”

She also had a chance to start off with her first full band show at the school – which gave her excitement and nervousness at the same time.  The result however turned out to be successful because of the supports both from teachers and friends. “I miss playing the drums every time I hear fun music. Maybe in the futu…

7 เคล็ดลับเตรียมตัวรับวันเปิดเทอม

ปิดเทอมที่ผ่านมา เจ้าจอมซนของคุณแม่อาจหย่อนยานกับเรื่องตัวเองไปบ้าง เราจึงต้องเตรียมพร้อม เพื่อปรับสมดุลให้เจ้าหนูวัยเรียนกลับเข้าสู่โหมดนักเรียนตัวน้อย ด้วยวิธีกระตุ้นลูกๆ จัดระเบียบเรื่องของตัวเอง 1 นอนเร็ว
ควรทำก่อนวันเปิดเรียนสัก 1 อาทิตย์ เพื่อให้ร่างกายเกิดกระบวนการตั้งนาฬิกา พูดง่ายๆ ก็คือ เซทระบบให้ร่างกายรู้เวลาที่แน่นนอน และเมื่อร่างกายพักผ่อนอย่างเต็มที่ ลูกน้อยของคุณแม่ก็จะตื่นขึ้นมาสดชื่น พร้อมกับปฏิบัติภารกิจต่างๆ 2 กินอาหาร
โดยเฉพาะมื้อเช้าสำคัญมาก เพราะช่วยให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ และเพื่อไม่ให้คุ้นชินกับกิจวัตรประจำวันแบบเดิมๆ ในช่วงปิดเทอม เช่น ตื่นสาย กินไม่ตรงเวลา ยิ่งต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าที่เข้าทาง ให้ลูกกินอาหารตอนเช้า 3 ทบทวนการเรียน
แม้ลูกจะยังไม่ได้เรียนแต่การอ่านหนังสือล่วงหน้า จะช่วยให้ลูกใฝ่รู้จากข้อสงสัย ความไม่เข้าใจกลับมาที่คุณ คุณเองจึงควรเป็นผู้ช่วยในการอธิบาย หรือหาคำตอบไปพร้อมกับลูก และเมื่อถึงเวลาในห้องเรียน ลูกก็จะเข้าใจการเรียนในห้องได้มากขึ้น เป็นเคล็ดลับที่ดีกับการเรียน 4 ตรวจเช็คอุปกรณ์การเรียน
ต้องตรวจเช็กว่า…