Skip to main content

วิธีการรับมือกลับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น


วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์  เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆรวมไปถึงการมีเอกลักษณ์ของตนเอง (Identity) การมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง (Independence) การรู้จักและควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีมโนธรรมที่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม (Conscience) ตลอดจนสามารถมีความรักความผูกพันกับเพื่อนและเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม (Intimacy) ซึ่งโดยส่วนมากแล้ววัยรุ่นสามารถผ่านกระบวนการนี้ไปได้ด้วยดี แต่อาจมีวัยรุ่นบางส่วนที่อาจเผชิญกับปัญหาการปรับตัวเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ ปัญหาด้านอารมณ์
ดังนั้นผู้ปกครองควรทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆในช่วงวัยนี้ ทั้งด้านอารมณ์ของวัยรุ่นที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว วู่วาม หงุดหงิดง่าย ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนเพศ สภาพร่างกายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อารมณ์ที่พบบ่อยคือ ความรู้สึกวิตกกังวล กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง อารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น พฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งกลัวความเป็นผู้ใหญ่ กลัวการรับผิดชอบ การยอมรับจากเพื่อน ความขัดแย้งในการมีอิสระและขอบเขตที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ อาจมีอารมณ์เศร้าร่วมด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางถึงตอนปลาย จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ สภาวะอารมณ์จะราบรื่นมากขึ้น แต่มีความสนใจในเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้าม
แนวทางในการดูแลบุตรหลานในช่วงวัยรุ่น ควรปฏิบัติ ดังนี้
1.             การปรับทัศนคติ  ผู้ปกครองควรมีท่าทีปฏิบัติต่อวัยรุ่นแบบเพื่อน คือ ยอมรับและให้เกียรติ นับถือในตัวเค้า
2.            การรับฟังและพูดคุย  ในความรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ลดความวิตก      กังวลในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3.             ให้โอกาสวัยรุ่นแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ เช่น การคบเพื่อน เป้าหมายในชีวิต เป็นต้น
4.             สนับสนุนให้วัยรุ่นมีวิธีคลายความกังวล ความเครียด อื่นๆ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรร พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งประโยชน์ของการนอนหลับให้เพียงพอต่อช่วงวัยคือจะทำให้มีการหลั่งของ Growth hormones
โกรทฮอร์โมน Growth hormone เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวเนื่องกับความสูงของเด็กและวัยรุ่นโดยตรง ซึ่งโกรทฮอร์โมน จะหลั่งออกมาได้ดีในช่วงเวลาประมาณ  3 ทุ่มจนถึงตี 3 หากว่าเด็กวัยรุ่นที่ติดเกมส์ หรือเล่นเฟซบุ๊ค ถ้าอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโต และไม่ได้รับการพักผ่อนในระยะเวลาที่พอเหมาะ จะทำให้ร่างกายไม่สมส่วนได้ เนื่องจากโกรทฮอร์โมน ไม่สามารถหลั่งออกได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

5.             แสดงความชื่นชม เมื่อวัยรุ่นสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ผู้ปกครองควรเอาใจใส่และสังเกตลูกอยู่เสมอว่า อารมณ์ที่แสดงออกนั้นเป็นปัญหาหรือไม่ มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมากน้อยอย่างไร ซึ่งปัญหาอารมณ์ที่พบบ่อยคือ วิตกกังวล ซึมเศร้า ถ้าพบบ่อยและเป็นอยู่นาน ควรทำความเข้าใจและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะสายเกินแก้


How to understand adolescences

There is a huge development and changes in children, when they are between the ages of 13 – 19 years old. This change is a development of emotion, physical, and methodological thinking. It is a pathway to becoming a mature adult, as well has having a well rounded development and a unique personality. It is a combination of self-identity, independence, emotional management, consciences, social skills and can interact with friends with different genders. Most teenagers can readily develop their personality traits via this process; however, some of them have a difficult time to manage their emotions during this period.

As parents, it is a must to understand all the processes of your child when they become a teenager. Since hormones can possibly cause teenagers to have unstable emotions, frustration. It is a result of anxiety from physical growth, sexuality in both emotion and behaviour, fear of becoming an adult , being more responsible, and self-esteem development. Some teenagers also have some sad emotions. During the middle or last period of the teenage years, the unpleasant emotion should vanish after they learn how to accept that they have become an adult. They will also be interested to interact with friends of the opposite gender.


How to look after a child during teen hood

1.  Changing attitude: parents should act as a good friend, accept them as who they are and giving them some respect for their decision.
2.  Good listening and giving consult: acknowledge your child that the changes is naturally pathway of become an adult.
3.  Providing them a chance to express the ideas about goal in life, socialize with friends.
4.  Introducing teenagers to do some activities to relax: sport or music. However, healthy sleep is very vital, since the body can produce Growth hormones.Growth hormone

Growth Hormone is a major factor for the body’s development. It is often at its highest in teenagers. Normally the body can produce this hormone at night from 9 pm to 3 am. Therefore, it is important for teenagers to sleep at the proper time and avoid unnecessary activities at night such as playing VDO games, using the internet or Facebook late at night. 


5.     Positive reinforcement: when teenagers can manage their emotions and know to behavior and socialize with people properly. If parents notice that their child is frustrated or sad, they should provide an intuitive consultation or consult a psychiatrist.
Comments

Popular posts from this blog

Natachai Boonprasert (Dunk) Turning His Dream to Create Computer Software into Reality

Natachai Boonprasert (Dunk) has made the most out of his learning throughout 9 years at Heathfield International School. This has shaped his perspective to be an inventor of new digital platforms.He followed his passion in developing a computer application when he got accepted to be a Software Engineering student at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
It is always good news to hear that our pupils have taken another step into what they really love to do.In this interview session, we will get to know about Dunk, his school life and what he looks forward to regarding building potential software projects in the future.
ตลอด 9 ปี นายณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ (ดัง) เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ที่โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ เขาใฝ่ฝันจะเป็นผู้ผลิตดิจิตอลแพลตฟอร์ม ดังได้เริ่มเดินทางตามความฝันโดยเริ่มจากการเข้าศึกษาต่อที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนฯ มีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นนักเรียนมีโอกาสสานฝันในสิ่งที่ตัวเองรัก ในบทสัม…

Pupil’s Experience Focus: Studying Final Year (A-Level) at Heathfield

“Heathfield is not just a school for me anymore. I have spent almost my entire childhood here it is more like a home to me,” Kanitvipa Wattanasan (Cream) said.Cream has grown up at our school over the past 12 years.In 2018-2019, Cream will spend her final year completing her A-Levels at our school before beginning a new chapter of her life at university.
We interviewed Cream about her meaningful experiences at school, useful tips she has for Secondary pupils on IGCSE preparation, and what kept her motivated to learn at Heathfield from Year 1 through to Year 13.
“ฮีทฟิลด์เป็นมากกว่าโรงเรียน โรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านของหนู เพราะหนูได้ใช้เวลาช่วงวัยเด็กทั้งหมด ณ ที่แห่งนี้” นางสาว คณิศร์วิภา วรรธนะสาร (ครีม) บอกเล่าความรู้สึกของเธอที่ได้เรียนรู้และเติบโตที่โรงเรียนของเรากว่า 12 ปี และในปีการศึกษา 2018-2019 นี้ ครีมกำลังจะเข้าสู่การเรียนระดับ A-Levels ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะก้าวสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เราสัมภาษณ์ครีมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ประทับใจในโรงเรียน และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับน้…